SvenskaEnglishCzech
Můj věk 18 r 2 m 12 d 4 h 53 m 19 s
Hokej hraji 11 r 6 m 28 d 4 h 23 m 19 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA
Adam Quick Hockey Team z.s, je v úpadku | Petra QUICK

Adam Quick Hockey Team z.s, je v úpadku | Petra QUICK

11.05.2023

Statutární orgány Petra QUICK a Jana Štočková přivedly spolek v roce 2021-2022 do úpadku. Petra si navíc ponechala majetek spolku, který byl převeden  na spolek v roce 2021 a zmizel z bytu YRKESGATAN 21, LULEA 

Petra Quick jako účetní spolku nepředložila členům účetnictví, zmizela z majetkem a přímo se svou matkou zapříčinily dluhy na poslku, které vzniky v časovém rozmeí od 1.08. 2021 do 3.11. 2022. Dne 12.05. 2023 byl podána žádost o zahájení kontroly ze strany Finančního úřadu.  

Výkazy ve zbírce o hospodaření nemusí byt přesné, neboť není jisté, jestli Petra Quick předávala Jamesovi relevantní údaje o hospodaření. O této skutečnosti byl vyrozuměn resjtříkový soud. James QUICK jako člen spolku podal žádost o zahájení fimnanční kontroly spolku, tak aby Petra Quick vydala účetnictví, jí podaná daňová přiznání a nedošlo ke zmizení majetku jak se tomu stalo v její Firmě: Poradna pro osobní bankrot s.r.o. 

 

Informace: 

Insolvence a odpovědnost za úpadek obchodní korporace 

Členovi statutárního orgánu obchodní korporace může rovněž vzniknout odpovědnost v případě, kdy neučiní vše potřebné k odvrácení úpadku společnosti. Soud je proto (v souladu s § 68 zákona o obchodních korporacích) oprávněn na návrh insolvenčního správce nebo některého z věřitelů obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo i bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a člen nebo bývalý člen statutárního orgánu věděl nebo měl vědět, že obchodní korporaci hrozí úpadek a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné za účelem jeho odvrácení. Tato odpovědnost však nevznikne tomu členovi statutárního orgánu obchodní korporace, který byl do své funkce ustanoven výhradně za účelem odvrácení úpadku (jako tzv. „krizový management“) a svou funkci vykonával s péčí řádného hospodáře.

Vedle výše uvedeného ručení může členovi statutárního orgánu obchodní korporace nacházející se v úpadku, který věděl nebo měl a mohl vědět, že obchodní korporaci hrozí úpadek a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné k jeho odvrácení, vzniknout také povinnost (vyzve-li jej k tomu insolvenční správce), vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to zpětně za období 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Vedle případného ručení za dluhy obchodní korporace, představuje i tato skutečnost pro člena statutárního orgánu značné riziko související s výkonem funkce. Odpovědnost člena orgánu je také umocněna ustanovením o tom, že plnění podle smlouvy o výkonu funkce se členovi statutárního orgánu neposkytne, pokud jeho výkon funkce zřejmě přispěl ke špatnému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo smlouvu o výkonu funkce schválil – tj. zpravidla nejvyšší orgán obchodní korporace – rozhodne jinak.