SvenskaEnglishCzech
Můj věk 18 r 2 m 12 d 5 h 55 m 22 s
Hokej hraji 11 r 6 m 28 d 5 h 25 m 22 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA

Státní zastupitelství bude rozhodovat k Petře QUICK

11.05.2023

Zatímco Švédsko porušuje právo, aby získalo dvě České děti do své ekonomiky pro budoucí levnou pracovní sílu z řad imigrantů, protože je jejich matka Petra QUICK prodává české děti za sociální peníze, Česko prostřednictvím npor. Bc. Miluše Šulcové není schopné požadovat po Petře QUICK neodvedené daně, postihnout doložené Zkreslování hospodářských výsledků a zpronevěru ve firmě Poradna pro osobní bankrot s.r.o.

Postih Petry QUICK by mělo i za následek návrat dětí do České ekonomiky, což znamená, že přio dodržení zákona v ČR by Petra byla niucena se vrátit do České republiky v rámci trestních řízení. 

To je rozdíl mezi Švédským a Českým myšlením.Zatímco Švédsko porušuje právo, aby získalo dvě České děti do své ekonomiky pro budoucí levnou pracovní sílu z řad imigrantů, protože je jejich matka Petra QUICK prodává české děti za sociální peníze, Česko prostřednictvím npor. Bc. Miluše Šulcové není schopné požadovat po Petře QUICK neodvedené daně, postihnout doložené Zkreslování hospodářských výsledků a zpronevěru ve firmě Poradna pro osobní bankrot s.r.o., což při postihu Petry QUICK by mělo i za následek návrat dětí do České ekonomiky.  To je rozdíl mezi Švédským a Českým myšlení. Možná jen Česká policie není schopna si vynutit dodržování práva v jiném čelénském státu EU po svém občanovi, tím však riskuje presedenční kauzu a z Česka udělá daňový ráj. 

K věci: 

Státní zástupce byl vyzván k dohledu nad postupem vyšetřování okolo podnikání Petry QUICK, Finanční úřad dotázán, proč nezahájil kontrolu, když Petra neodvedla daně a likvidátor nemá učetnictví, tržby, základní jmění! Státní zástupce bude muset muset rozhodnout, jestli paragraf: Zkreslování hospodářských výsledků, zpronevěra, ale i podvod jsou trenými činy a jestli je možné vytunelovat firmu, neodvést daně a předstírat, že statutární orgán nepodnikal :-))). Ve Švédsku poté budou muset Švédské úřady vysvětlit, proč cokoliv co uvedla Petra odmítly ověřovat a legalizují lži. 

Bez ohledu na současný stav je jasné, že Petra Quick spáchala trestný čin, protože Finanční úřad nemá od Petry Quick dańové přiznání, likvidátoir nemá účetniství, existují důkazy a mnoho svbědků že Petra podnikala a ve firmě chybí základní jmení a tržby! Petra učelně ve Švédsku lhala, což jen dokazuje její schopnost manipulace a lhaní. 

poznámka: Petra je krásná žena, zdá se že úředníci kolem ní zapomínají na právo .-), jenže tím ohrožují sami sebe. Pokud jsem na Petru podal tretsní oznámení, jsem si jist, že mám dostatek důkazů a tyto důkazy mají výklad jen jeden - dopustila se tretsného činu! 

Tím, že Petra podnikala, vydělala nemalé prostředky a podvedla všechny, včetně rodiny .... není težké ji to prokázat. Udělejte si obrázek sami, jaké důkazy jsou proti Petře Quick a buťe rádi, že jsem nezveřejnil dopis od policistky Bc. Šulcové.  

A jak Petra žila, naleznete na fotogalerii a na tomto YouTube kanálu. 

 

Ukázka komunikace Petry s kamarádkou, jejichž naše dcery choodily na Tennis v Praze. Myslím, že ze zprávy je jasně vidět, jak je Petra vůdčí. dává rady. Manipulátor jedná vždy tak, aby se mu to hodilo a mohl ovládat lidi a to Přesně Petra je. Někdy našeptává, za zády se o každém baví negativně, na venek nemá problém vystupovat jako chudinka. 

K firmě Poradna pro osobní bankrot s.r.o.

Policie, Finanční úřad a likvidátor disponují nově důkazy:

1) Rozsáhlou e-mailovou korespondencí Petry QUICK při výkonu aktivní podnikatelské činnosti, včetně komunikace s klienty
kopiemi některých faktur

2) Kopiemi vyhotovených osobních bankrotů, za které Petra QUICK inkasovala peníze
3) Další doprovodné listinné důkazy

Společnost má základní jmění 200.000,-Kč, které je součástí majetku společnosti a bylo plně splaceno.
Firma Poradna pro osobní bankrot s.r.o. měla prokazatelné tržby a to ze samostatné činnosti a poté z činnosti ze spolupráce s JUDr. Petrou Smolovou.

Policejní orgán svým vyrozuměním popírá Trestní zákon, včetně povinnost statutárního orgánu vést účetní evidenci. Pokud by bylo takto přistupováno k výkladu, žádná firma by nemusela vést účetnictví, odvádět daně – jak za firmu, tak i za fyzickou osobu, dále základní jmění by bylo jen virtuální.

Bylo nepochybně prokázáno, že Petra Quick podnikala, včetně kontaktů na jejich zákazníky, což lze zkontrolovat výslechy, Policie vlastní databázi klientů, včetně opisů vyhotovených děl.

Na základě důkazního materiálu je patrné, že je zde důvodné podezření, že Petra QUICK se dopustila trestného činu a to tím:

1) Zpronevěřila základní jmění
2) Zpronevěřila tržby společnosti
3) Nevedla, nebo jinak zmařila vedení účetní evidence
4) Nepodala pravdivá, nebo žádná daňová přiznání.

Co se týče Čestného prohlášení, je zjevně nepravdivé, neboť Petra QUICK není osobou opravňujícího Adama vzdělávat, neboť není Vysokoškolsky vzdělaná. Pokud tak učinila, musela doložit buď zfalšovaný Vysokoškolský diplom, nebo zfalšovat oprávnění zástupce, včetně podpisu.

Dále z obchodních rejstříků lze dohledat její podnikatelskou historii:

05. 06. 2008 - Podnikatelka ve společnosti Účetnictví a daňové poradenství s.r.o. (ID: 28176618)

07. 09. 2010 - CERD INKASO s.r.o. (ID: 27892590)

21. 04. 2015 - Poradna pro osobní bankrot s.r.o. (ID: 03883558)

25.07. 2015 - Adam Quick Hockey Team z.s. (ID: 04335422)

18.11. 2019 - Podnikatelka ve společnosti Institut pro ověření identity s.r.o. (ID: 08697990)

09.12. 2019 - Podnikatelka ve společnosti GDPR - Data Protection s.r.o. (ID:08755191)

12.12. 2019 - Podnikatelka ve společnosti Institut veřejného zájmu s.r.o. (ID: 08770719)¨

Dále Adam QUICK od roku ledna 2020 navštěvoval trvale základní školu ORNASET ve městě LULEA a to ve formě denního studia, což odporuje naplnění prohlášení, které je vedeno do 31. 08. 2021.

Dále Petra zjevně a prokazatelně vykonávala činnost, včetně příjmů, což bylo doloženo dokumenty k firmě Poradna pro osobní bankrot s.r.o. (ID: 03883558).

Taktéž dcera JESSICA QUICK od 3 let navštěvovala mateřskou školku v Praze Zbraslav, (Maťuchinka) do prosince 2019 a dále pokračovala v Mateřské škole ve městě LULEA.

Dále Petra od září 2020 byla ve městě LULEA v pracovním poměru.

Více to komentovat není třeba, výklad zákonů a povinnosti firem jsou jasné, včetně nároků státu a postupu Finanční správy. Děkuji za písemné vyrozumění ve věci učiněných opatření.  

Neznalost zákona npor. Miluše Šulcové 

§ 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

(1) Kdo nevede účetní knihy  (u firmy Petry QUICK neexistují), zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku (u firmy Petry Quick neexistují) nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,

kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán,

kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,

kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo

kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Já si myslím, že za to co provedla Petra Quick je v Česku odsouzeno dost lidí .-), což otevírá otázky co se nyní děje že u Petry Quick je těžké prosadit dodržování práva.. 

 

Web AdamQuick.com ke dni 11.05. 2023 celkem navštívilo za rok 2023: 17614 unikárních návtěvníků

K věci vyšetřování bylo osloveno: Vrchní státní zastupitekství s návaznotí na nižší státní zastupitelství, Ministerstvo financíé, FAU, Finanční úřad pro Prahu 5 a POLCIIE.  Cílem oznámení je zabránění vzniku daňévého ráje v České republice a legalizace lží Petry QUICK (rozené Petry Štočkové). Kauza Petry Quick je důležitá pro zakotvení daňového systému České republiky s ohledem na nestandarní postup npor. Bc. Miluše Šulcová, zástupce vedoucího oddělení SKPV Praha 5. 

A jak Petra ve Švédsku psala o svém synovi Adamovi si můžete přečíst zde: 

Pro připoměnutí, Petra Quick v 18 letech dělala Go-Go stryptérku, byla závislá na Adipexech, vyhozena od Maturitrní zkoužky ze dvou předmětů v oboru prodavačka a má za sebou tolik obvińění z MeToo, že je typickým příkladem ženy, jak se dá velice dobře na takových smyšlených obvinění vydělávat!